Birnäçe tertipsiz reňk bilen boýalan ýüplük

Gysga düşündiriş:

Spreý boýalan ýüplük, soňky iki ýylda täze işe girizilen spreý boýag usuly bilen öndürilen aýratyn ajaýyp ýüplükdir.Bir gezek işe girizilenden soň, dizaýnerler we söwdagärler tarapyndan makullandy we pürküji boýalan ýüplük matasynyň stili düýpli üstünlik gazandy, şonuň üçin sarp edijiler tarapyndan makullandy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

esasy (5)

Kompaniýa, italýan tehnologiýasyny ornaşdyrmak arkaly, boýag boýag maşynyny ýöriteleşdirdi.Birnäçe ýüplüge reňk sepmek üçin ýörite burun ulanyň we reňk nokady nagyşly spreý boýag prosesi ýüplügiň syýahat ugruna doly perpendikulýar, şonuň üçin ýüplükler dürli bölümlere boýalýar we tötänleýin bolmagy gowy we nagyşyň gaýtalanmagy Az boýag aralygy gysga.Bu boýag prosesi netijesinde öndürilen pürküji boýag ýüplükleriň reňk nokatlary düşmek aňsat däl we boýag duman nokatlary görnüşinde ýüplüge sepilendigi sebäpli reňk nokatlarynyň paýlanyşy tertipsiz, stilleri dürli-dürli, reňk çaltlygy ýokarydyr.

Önümiň artykmaçlygy

Spreý boýalan matalar nagşyň tertipsizligine üns berýär we özboluşly dynç alyş gyzyklanmasyny we estetiki tagamyny beýan etmek üçin nagşyň stili ýönekeý, ýöne çeper.Şol bir wagtyň özünde, matalaryň bir reňkli ýa-da köp reňkli çylşyrymly dizaýn bolmagy üçin reňkli nokat ýüplükleri dokma ýa-da ýüplük hökmünde ulanmak hem bazar tarapyndan makullanýar.

esasy (4)
esasy (1)

Haryt amaly

Spreý boýamak üçin ýaramly ýüplükler: pagta, poliester pagta, akril pagta, viskoz ştapel süýümli filament, akril süýüm, etrap, poliester filament, arassa ýumşak sapak, neýlon sapak, neýlon ştapel süýümli filament we dürli garylan ýüplükler, ajaýyp ýüplükler.Has reňkli täsirleri getirip biljek dokma pudagyna baý reňk derejelerini we dokma giňişligini getirýär.

esasy (1)

  • Öňki:
  • Indiki: