Reňkli we ýumşak 100% akril kassir ýaly ýüplük

Gysga düşündiriş:

Kassir görnüşli ýüplük 100% akril önümden ýasalýar.Akril süýümi tebigy kassiriň tekiz, ýumşak we elastik duýgusyna eýe bolmak we şol bir wagtyň özünde imitasiýa kassiri diýlip atlandyrylýan akril süýüminiň ajaýyp boýag ýerine ýetirijiligi üçin ýörite proses bilen işlenýär.Bu önüm tebigy kassirlere garanyňda has aýdyň we baý reňklere eýe.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

esasy (1)

Kassir ýaly akril süýümiň daşky görnüşi, ýalpyldawuklygy, boýaglary we beýleki häsiýetleri kassirden has gowudyr we el duýgusy we daşky görnüşi hakyky ýaly bolup biler.Baý saç, ýeňil dokumasy, ýumşak we ýylmanak, açyk reňk, ýokary hilli we arzan bahasy bar.Şonuň üçin akylly imitasiýa we dürli üýtgetme usullaryny ulanmak, dinamiki, gyzykly, garaşsyz we ýabany tagamyny artdyryp biler, şeýlelik bilen dürli eşikler dürli ruhy dünýägaraýyşlary we ajaýyp we amatly adatdan daşary funksiýalary görkezip biler.has özüne çekiji ediň.

Önümi özleşdirmek

Kassir ýaly akriliň özboluşly funksiýasy ýumşaklyk we ýumşaklykdyr.Bug ýylylygy düzülenden soň ýokarsynyň köp bolmagy, bug ýylylygy kesgitlemezden has gowudyr we emele gelen matanyň ýumşaklygy islendik tebigy ýa-da haýwan süýümine ýetip bilmeýär.

Önümiň artykmaçlygy

Kaşmir ýaly akril süýüm ajaýyp çyglylyk we ýylylyk deňagramlylygy şertlerine eýedir, şonuň üçin ýylylygyň saklanyş tizligi we howanyň geçirijilik görkezijisi şuňa meňzeş materiallaryň arasynda öňdebaryjy derejä ýetdi.Gurluşy ýeňil we ýumşak, näzik we el degirmek üçin tekiz we tizligine zeper ýetirmek aňsat däl.Ol galyndy ýa-da güjük däl.Gowy garşylyk, gatylaşma we ýykylmaz, ýuwulýan we dikeltmek aňsat.Switer, jalbar, kostýum, ýörite gurşaw üçin iş eşigi, ýyly aýakgap, şlýapa, jorap we düşek we ş.m. çig mal hökmünde ulanylyp bilner himiki süýüm önümlerini döwrebaplaşdyrmak üçin esasy çig mal.
Adaty ýüplük sanlary NM20 / NM26 / NM28 / NM32.

esasy (3)
esasy (4)

  • Öňki:
  • Indiki: