Erkin kombinasiýada 6 reňkli kosmos boýag ýüplükler

Gysga düşündiriş:

Segment boýag, ýüplügiň bir süňküne iki ýa-da has köp dürli reňk boýamagy aňladýar.Reňk we ýüplük isleg boýunça saýlanyp bilner we önümçilige ulanylyp bilinjek çig mal hem gaty giňdir, şol sanda pagta, viskoza, poliester, akril we dürli dokma önümleri üçin amatly dürli garyşyk ýüplükler.Reňkleri baý, gatlaklary düşnükli we moda moda.Diňe öz stilinde meşhur bolman, eýsem köp garaşylmadyk garaşylmadyk sowgat bermek üçin beýleki ýüplükler bilen birleşdirilip we deňeşdirilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

esasy (1)

Üýtgeşik ýüplügi boýamak prosesi şol bir ýüplükde dürli reňkleri boýap biler, bu adaty bir reňkli ýüplügi boýamak usulyny üýtgetdi we dokalan matanyň stili düýpgöter üstünlik gazandy, tertipsizlikde yzygiderliligi görkezdi we görkezýär uçarda yzygiderlilik.Üç ölçegli, reňkli we baý gatlaklary görkezýär.Hususan-da, bir ýüplük dizaýn we estetika zerurlyklaryny iň ýokary derejede kanagatlandyryp biljek alty reňk bilen boýalýar.

Önümi özleşdirmek

Boş reňkli ýüplükleriň köp reňkli birleşmegi has çeýe.Birmeňzeş reňkler toparynyň gabat gelmeginde dürli reňk aralyklary dürli stilleri görkezer.Bölüm bilen boýalan ýüplükleriň özleşdirilmegi bilen, komponentleriň gabat gelmegi we ýüplükleriň sanalmagy we ş.m. isleg boýunça düzülip bilner.

Önümiň artykmaçlygy

Kosmos boýagynda arassa pagta, poliester-pagta ýa-da pes gatnaşygy bolan poliester-pagta garylan ýüplük ulanylýandygy sebäpli, ýüplügiň bu görnüşiniň ähli artykmaçlyklary bar: çyglylygyň siňdirilmegi we dem almagy, eliň rahat bolmagy, tekiz mata üstü, rahat geýmek we ş.m. Ajaýyp öndürijilik mata bilen birkemsiz eşik.Şlýapalar, joraplar, geýim matalary we bezeg matalary ýaly köp sanly programmada ulanylyp bilner we möwsümleýin täsir etmeýär.

esasy (3)
esasy (2)

Haryt amaly

Bir bedende birnäçe reňkleri birleşdirýän kosmos boýag ýüplük.Şeýle bir köp stili görkezip biler welin, adamlar diňe reňk üýtgemegi bilen sanap bilmeýärler.Şeýle köptaraply we täsirli ýüplük dizaýnerleriň we mata öndürijileriň arasynda gaty meşhurdyr.

esasy3

  • Öňki:
  • Indiki: