Antibakterial we deri üçin amatly bambuk pagta garylan ýüplük

Gysga düşündiriş:

Garylan ýüplükler biri-birinden öwrenmekleri üçin dürli süýümleri garyşdyrandan soň egilýär.Şeýle garylan ýüplükler tebigy süýümleriň artykmaçlyklaryny birneme saklaýar we himiki süýümleriň stilini siňdirýär, şeýlelik bilen ýüplügiň emele gelmeginiň we matalarynyň işleýşini gowulandyrýar.Umuman aýdylanda, garylan ýüplükler beýleki pagta, ýüň, ýüpek, kenep we beýleki tebigy süýümler bilen garylan himiki süýümlerden dokalan ýüplüklerdir.Mysal üçin, akril pagta garylan ýüplükleriň hem akril süýümleriň stili, hem-de pagta matalarynyň artykmaçlyklary bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

esasy (1)

Başga bir mysal, esasy komponent hökmünde poliesterden ýasalan we 65% -67% poliester we 33% -35% pagta garylan ýüplükler bilen dokalan poliester-pagta garylan matalar.Poliester-pagta mata adatça pagta Dacron diýilýär.Aýratynlyklary: Diňe poliesteriň stilini görkezmek bilen çäklenmän, pagta mata artykmaçlyklaryna hem eýedir.Gowy çeýeligi we gurak we çygly şertlerde çydamlylygy, durnukly ululygy, ownuk gysylmagy we uzyn we göni, gyrmyzy aňsat däl, ýuwmak aňsat we çalt guratmak aýratynlyklaryna eýedir.aýratynlyklary.

Önümi özleşdirmek

Süýüm öndürmek tehnologiýasynyň yzygiderli kämilleşmegi bilen, garylan ýüplük önümleriniň görnüşlerini ep-esli baýlaşdyrýan garylan ýüplükleri öndürmek üçin köp sanly süýümli material ulanylýar.Indi bazarda has giňden garylan ýüplükler pagta poliester ýüplügi, akril ýüň ýüplük, pagta akril ýüplük, pagta bambuk ýüplügi we ş.m. ýüplügiň garyşyk gatnaşygy daşky görnüşe we matanyň işleýşine täsir edýär we bu hem baglanyşyklydyr. önümiň bahasy.

Umuman aýdylanda, garylan ýüplükler dürli garylan materiallaryň artykmaçlyklaryny jemleýär we kemçiliklerini has az görkezýär we olaryň hemmetaraplaýyn öndürijiligi ýekeje materialdan has gowy.

esasy (4)
esasy (3)

  • Öňki:
  • Indiki: