Asylly we ýumşak 100% neýlon imitasiýa gül ýüplügi

Gysga düşündiriş:

Mink ýüplügi imitasiýa ýüň ýüplüginiň bir görnüşidir.Soňky ýyllarda içerki bazarda ýüze çykan ajaýyp sapak.Onuň gurluşy esasy sapakdan we bezeg sapaklaryndan durýar we ýelekler belli bir ugurda ýerleşdirilýär.

Onuň senetçiligi esasan trikota and we kesilen üýşmekden ybarat.Tringeke trikota core ýadro sapagy we orta bölegi esasy sapak bilen saklanýar we iki ujy belli bir uzynlykdaky ýüplügi emele getirmek üçin kesiji bilen kesilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

esasy (5)

Tüýdügiň uzynlygy tebigy ýagdaýda dik, ýalpyldawuk we el gaty ýumşak duýulýar.
Distributionörite paýlanyş sebäpli, dokalan mata diňe bir ýumşak ýalpyldawuk bolman, eýsem gaty bezeg täsirine eýe bolup, ýelek ýüplügi beýleki ýüplüklerden has ýokarydyr, sebäbi dökmek aňsat däl.Gowy geýim öndürijiligi we güýçli ýylylygy saklamak häsiýeti bar, şonuň üçin ony eşiklerde, şlýapalarda, şarflarda, joraplarda we elliklerde giňden ulanmaly.Ajaýyp el duýgusy, baý ýüplük duýgusy we ýokary çykdajyly öndürijilik bilen bazarda gözlenýär.Bazaryň tendensiýalaryna we müşderileriň isleglerine görä, Mingfu halky, bazar gözleglerinden we kämilleşdirişlerinden soň hakyky dökülmedik imitasiýa sütüklerini öndürdi.Yarüplük has ýumşak, has dykyz we has guradylan ýaly duýulýar.

Önümi özleşdirmek

Bazardaky imitasiýa ýüplüginiň esasy düzüm bölegi 100% neýlon, adaty sanlar 0,9 sm, 1,3 sm, 2 sm we 5 sm.
Şolaryň arasynda 1,3 sm dökülmeýän imitasiýa ýüplügi bazarda has meşhur.Taýýar mata galyň we çydamly duýulýar.Madeasalan üýşmeleň mata çöketligi we dikligi saklap bilýär we oňat we ýalpyldawuk bolýar.

Önümiň artykmaçlygy

Kosmos boýagynda arassa pagta, poliester-pagta ýa-da pes gatnaşygy bolan poliester-pagta garylan ýüplük ulanylýandygy sebäpli, ýüplügiň bu görnüşiniň ähli artykmaçlyklary bar: çyglylygyň siňdirilmegi we dem almagy, eliň rahat bolmagy, tekiz mata üstü, rahat geýmek we ş.m. Ajaýyp öndürijilik mata bilen birkemsiz eşik.Şlýapalar, joraplar, geýim matalary we bezeg matalary ýaly köp sanly programmada ulanylyp bilner we möwsümleýin täsir etmeýär.

Ordinaryönekeý göze ilmeýän ýüplük, kompýuterleşdirilen tekiz trikota machine enjamy bilen dokalansoň, tikin işgärleriniň el hünäri bilen ýuwulýar, boýalýar we demirlenýär we derrew owadan we owadan eşikleriň bir bölegine öwrülýär.Olaryň hemmesi dokma pudagynda jadygöýlikdir.

esasy (3)
esasy (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary