Durnuklylyk üçin iň oňat saýlaw, ekologiýa taýdan arassa gaýtadan işlenen poliester ýüplük

Gysga düşündiriş:

Dikeldilen poliester gaýtadan işlenen materiallardan (PET çüýşe çüýşeleri, köpük materiallary we ş.m.) ýasalýar we ştapel süýümleri ýa-da filamentleri öndürmek üçin granulirlenýär we süýümlere çekilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

esasy (4)

Täzelenen poliester ýüplük, adamlaryň gündelik sarp etmegi bilen öndürilýän köp sanly galyndy plastmassa önümleriniň gaýtadan işlenmegi.Täzelenen ýüplükler nebitiň ulanylyşyny azaldyp biler.Her tonna taýýar ýüplük 6 tonna nebit tygşytlap biler, bu bolsa nebit baýlyklaryna aşa garaşlylykdan dynyp biler., kömürturşy gazynyň zyňyndylaryny azaltmak, daşky gurşawy goramak, howanyň hapalanmagyny azaltmak we daşky gurşawy goramakda we energiýany tygşytlamakda möhüm rol oýnaýar.

Resurslary dikeltmek we gaýtadan işlemek häzirki wagtda uglerod zyňyndylaryny azaltmak üçin ulanylýan örän giň ýaýran usullar, şonuň üçin ýurtlar gaýtadan işlenen ýüplükleri güýçli ösdürýärler.

Önümiň artykmaçlygy

Poliester mata gündelik durmuşda giňden ulanylýan himiki süýümli mata görnüşidir.Iň uly artykmaçlygy, oňat gyrma garşylygy we görnüşini saklamakdyr, şonuň üçin daşky eşikler, dürli sumkalar we çadyrlar ýaly açyk önümler üçin amatlydyr.Aýratynlyklary: Poliester matanyň ýokary güýji we elastik dikeldiş ukyby bar, şonuň üçin çydamly, gyralara çydamly we ütüklemeýär.Hinguwlandan soň guratmak gaty aňsat, çygly güýç gaty peselýär, deformasiýa edilmeýär we oňat ýuwulýan we geýilýän.Poliester sintetiki matalaryň arasynda iň ýylylyga çydamly mata.Termoplastiki bolup, uzak wagtlap ýalpyldawuk eteklere ýasalyp bilner.Poliester matanyň ýeňil berkligi, akril süýümden has erbet we ýeňil süýüm matadan has gowudyr.Esasanam aýnanyň aňyrsynda akril bilen deňeşdirilende ýagtylygyň çaltlygy gaty gowy.Poliester matalar dürli himiki maddalara gowy garşylyk görkezýär.Kislotalar we aşgarlar oňa az zyýan berýärler we şol bir wagtyň özünde galyndylardan we mör-möjeklerden gorkmaýarlar.

Gaýtadan işlenen poliester matalaryň ulanylmagy dünýä tarapyndan öňe sürülýän az uglerod zyňyndylaryny azaltmagyň durnukly ösmegi üçin oňyn ähmiýete eýe.Şonuň üçin sarp edijiler tarapyndan has köp halanýar.Esasan kamisol, köýnek, yubka, çagalar eşikleri, ýüpek şarf, çongsam, galstuk, elýaglyk, öý dokma, perde, pijama, halta, sowgat sumkasy, ýeň ýeň, moda zontik, ýassyk, ýassyk ýassygynda ulanylýar.Onuň artykmaçlyklary, ýygyrtlara garşylyk we görnüşi saklamakdyr.

esasy (3)
esasy (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary