Gradeokary derejeli we amatly halkaly egrilen pagta ýüplügi

Gysga düşündiriş:

Taralanan pagta, egirme prosesinde näzik tarak goşmak, pagta süýümlerindäki gysga süýümleri (takmynan 1CM) aýyrmak üçin uzyn we arassa süýümleri galdyryp, süýümli ýüplük öndürmek üçin pagta hapalary aýrylýar. , pagtany has çydamly we tabletka has az edýär we pagtanyň hili has durnukly bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

esasy (4)

Taralanan pagta, egirme prosesinde näzik tarak goşmak, pagta süýümlerindäki gysga süýümleri (takmynan 1CM) aýyrmak üçin uzyn we arassa süýümleri galdyryp, süýümli ýüplük öndürmek üçin pagta hapalary aýrylýar. , pagtany has çydamly we tabletka has az edýär we pagtanyň hili has durnukly bolýar.

Önümiň artykmaçlygy

Bu amal bilen gaýtadan işlenen pagta ýüplügi pagta süýümindäki hapalary, nepleri, gysga süýümleri we ş.m. netijeli aýyryp biler, şeýlelik bilen pagta ýüplügi has ýagty, has güýçli, açyk reňk, ýumşak el duýgusy, inçe we ýylmanak, çyglylygyň siňdirilmegi üçin täsirli bolup biler. Gowy çydamlylyk, geýmek üçin amatly, ýuwmak we guratmak aňsat, dezodorant, şekili gowy saklamak we ş.m. Trikota machine maşynlary, dokma enjamlary, şkaf dokalýan maşynlar we tegelek trikota Mach maşynlary üçin amatly.

Öndürilen matalaryň aşakdaky artykmaçlyklary bar:
1. Daralan pagta ýüplüginden tikilen mata ýokary derejeli, reňkli açyk, açyk we arassa we ýokary berkligi bar.Uzak wagtlap geýmek we ýuwmak sebäpli tabletka we ýyrtyk ýaly problemalara sebäp bolmaz;
2. Matanyň ýüpi az, haramlygy az we ýüpek ýalpyldawuklygy bar.Geýilende ýokary derejeli, atmosferaly we ýokary derejeli görünýär we geýeniň arassalanan häsiýetini we adatdan daşary tagamyny doly görkezip biler;
3. Daralan pagta ýüplügi has gowy güýje eýe we öndürilen mata güýçli ölçegli durnuklylyga, gowy drape, deformasiýa aňsat däl, şekilini gowy saklaýar we geýeniň egrilik gözelligini we gurluşyny görkezip biler.Ajaýyp, ýokary hilli;
4. Mata gaty berkligi, geýmäge mynasyp, güýçli gyrma garşylygy bar, şar ýygyrtlary üçin ýaramly däl, oturýan ýa-da nädogry saklanylmagy sebäpli ýygyrtlara ýa-da şarlara sebäp bolmaz we ýokary sürtülme garşylygy bar.

Yarüplükleriň yzygiderli sanlary 12s / 16s / 21s / 32s / 40s. 2plys-8plys ýaly hereket edip biler we müşderiniň isleglerine görä ýörite ýüplük öwrüp biler.

esasy (5)
esasy (1)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary