Naturalhli tebigy daşky gurşawa we antibakterial ösümlik boýag ýüplügi

Gysga düşündiriş:

2019-njy ýylda Şandong Mingfu boýag kärhanasy we Wuhan dokma uniwersiteti ösümlikleri boýamak boýunça hyzmatdaşlyga ýetdiler we resmi taýdan taslama gol çekdiler.

Iki tarapyň ylmy gözleg toparlarynyň bilelikdäki tagallalary bilen üznüksiz gözleg we işläp taýýarlamak we gaýtalanýan synaglar arkaly ösümlik boýaglarynyň we häzirki zaman boýag tehnologiýasynyň innowasiýa integrasiýasy uly üstünlik gazandy.Şweýsariýanyň SGS synag gullugynyň kepilnamasyndan geçdi, antibakterial, antibakterial we mite garşy täsirleri 99% -e ýetýär.Bu uly açyşy Tebigy boýag diýip atlandyrdyk.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

esasy (3)

Tebigy boýag, pigmentleri boýag hökmünde çykarmak üçin tebigy gülleriň, otlaryň, agaçlaryň, baldaklaryň, ýapraklaryň, miweleriň, tohumlaryň, gabygyň we kökleriň ulanylmagyny aňladýar.Tebigy boýaglar, tebigy reňkleri, mör-möjeklere garşy we bakterisid täsirleri we tebigy hoşboý yslary üçin dünýäniň söýgüsini gazandy.Wuhan Dokma Uniwersitetiniň tebigy boýag we gözleg topary ösümlik boýaglarynyň kemçiliklerine görä ösümlik boýaglaryny çykarmakdan, ösümlikleri boýamak prosesini we kömekçi enjamlary ösdürmekden başlady.Birnäçe ýyllap çeken zähmetinden soň, pes durnuklylygy, pes tizligi ýeňip geçdiler we boýag prosesinde pes öndürijilik meselesi uly göwrümli önümçilige ýetdi.

Önümiň artykmaçlygy

Ösümlik boýagynyň boýaglarynyň käbiri hytaý ösümlik dermanlarydyr we boýalan reňkler diňe arassa we açyk bolman, eýsem ýumşak reňkde hem bolýar.Iň uly artykmaçlygy bolsa, derä zyýan bermeýär we adam bedenine goraýjy täsir edýär.Boýag çykarmak üçin ulanylýan ösümlikleriň köpüsinde dermanlyk ösümlikler ýa-da erbet ruhlar bar.Mysal üçin, gök reňk bilen boýalan ot sterilizasiýa, detoksifikasiýa, gemostaz we çişme täsirine eýe;Safran, sogan, komfreý we sogan ýaly boýag ösümlikleri hem halkda dermanlyk materiallarda köplenç ulanylýar.Ösümlik boýaglarynyň köpüsi Hytaýyň derman materiallaryndan alynýar.Boýag döwründe olaryň dermanlyk we hoşboý ysly bölekleri pigment bilen bilelikde mata siňdirilýär, boýalan matanyň adam bedeni üçin ýörite derman we saglygy goraýyş funksiýalary bar.Käbirleri antibakterial we çişmä garşy bolup biler, käbirleri gan aýlanyşyny ösdürip biler.Stazisi aýyrmak, şonuň üçin tebigy boýaglar bilen öndürilen dokma önümleri ösüş tendensiýasyna öwrüler.

Tebigy boýaglary täze tehnologiýa sokýarys, häzirki zaman enjamlaryny ulanýarys we senagatlaşmagyny çaltlaşdyrýarys.Tebigy boýaglaryň dünýäni has reňkli etjekdigine ynanýarys.

esasy (2)
esasy (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary