Akril neýlon poliester ýadrosy ýüplük

Gysga düşündiriş:

Esasy ýüplük ýa-da örtülen ýüplük diýlip hem bilinýän ýüplük, iki ýa-da has köp süýümden ybarat ýüplügiň täze görnüşidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

s

Coreadro egrilen ýüplük, adatça ýadro ýüplügi ýaly güýçli we çeýeligi bilen sintetiki süýümli filamentleri ulanýar we pagta, ýüň we viskoz süýümleri ýaly gysga süýümler bilen bükülýär we egilýär.Autsorsing süýümleri we esasy ýüplükleriň utgaşmasy arkaly, olar öz artykmaçlyklaryndan peýdalanyp, iki tarapyň kemçiliklerini düzedip bilerler we ýüplügiň gurluşyny we aýratynlyklaryny optimizirläp bilerler, şonuň üçin ýüplük ýüplügi ajaýyp öndürijilige eýe filament ýadrosy we daşky gysga süýüm.

Önümi özleşdirmek

Iň köp ýaýran ýüplük ýüplük poliester-pagta ýadrosy ýüplük bolup, poliester filamentini esasy ýüplük hökmünde ulanýar we pagta süýümleri bilen örtülýär.Şeýle hem spandeks ýadrosy ýüplük bar, ol ýadro ýüplügi hökmünde spandeks filamentinden ýasalan we beýleki süýümler bilen daşarky ýüplükdir.Bu ýadro ýüplükden tikilen matalar ýa-da jeans, geýilende rahat bolýar.

Häzirki wagtda ýadro egriji ýüplük köp görnüşe bölünip, üç kategoriýa jemlenip bilner: ştapel süýüm we ştapel süýümli ýüplük ýüplük, himiki süýüm filamenti we gysga süýümli ýüplük ýüplük, himiki süýüm filamenti we himiki süýüm filamenti ýüplük ýüplük.Häzirki wagtda has köp egrilen ýüplükler, adatça, dürli gysga süýümleri autsorsing arkaly emele gelen özboluşly gurluş ýadro ýüplügi bolan himiki süýümli filamentlerden ýasalýar.Esasy ýüplük üçin köplenç ulanylýan himiki süýümli filamentlere poliester filamentler, neýlon filamentler, spandeks filamentleri we ş.m. daşarky gysga süýümler pagta, poliester pagta, poliester, neýlon, akril we ýüň süýümleri degişlidir.

Önümiň artykmaçlygy

Specialörite gurluşyndan başga-da, ýadro egrilen ýüplügiň köp artykmaçlygy bar.Iki süýümiň güýçli taraplaryny doly oýnamak we kemçilikleriniň öwezini dolmak üçin ýadro ýüplük himiki süýüm filamentiniň ajaýyp fiziki aýratynlyklaryndan we daşarky gysga süýümiň öndürijiliginden we ýerüsti aýratynlyklaryndan peýdalanyp biler.Aýlanma we dokalanlyk hem ep-esli ýokarlanýar.Mysal üçin, poliester-pagta ýadrosy ýüplük poliester filamentleriniň artykmaç, doly, kremlere çydamly, ýuwulmagy we çalt guratmagy, şol bir wagtyň özünde artykmaçlyklaryndan peýdalanyp biler. gowy çyglylygy siňdirmek, pes statiki elektrik we pillirlemek aňsat däl ýaly pagta süýümlerinden autsorsing.Dokalan matany boýamak we gutarmak aňsat, geýmek üçin amatly, ýuwmak aňsat, reňkde açyk we daşky görnüşi owadan.

esasy (3)
esasy (1)

Haryt amaly

Esasy egrilen ýüplükler matanyň häsiýetlerini saklamak we gowulaşdyrmak bilen matanyň agramyny hem azaldýar.Coreadro egrilen ýüplügiň ulanylmagy häzirki wagtda deri ýaly pagta we ýadro hökmünde poliester bilen iň köp ulanylýan ýadro ýüplükdir.Talyp formasy, iş eşigi, köýnek, hammam matalary, yubka matalary, listler we bezeg matalary öndürmek üçin ulanylyp bilner.Soňky ýyllarda ýadro egrilen ýüplügiň möhüm ösüşi, aýal-gyzlaryň egin-eşik matalarynda viskoza, viskoza we zygyr matadan ýa-da pagta we viskoz garyndylary bilen örtülen poliester ýadroly ýüplügiň ulanylmagy, pagta, ýüpek ýa-da pagta we ýüň.Garylan örtükli ýüplükler, bu önümler gaty meşhur.

Coreadro egrilen ýüplükleriň dürli ulanylyşyna görä, ýadro egrilen ýüplükleriň häzirki görnüşleri esasan şulary öz içine alýar: egin-eşik matalary üçin ýüplük ýüplük, elastik matalar üçin ýüplük ýüplük, bezeg matalary üçin ýüplük ýüplük we ýadro egriji ýüplük ýüplük tikmek üçin ýüplük.

esasy (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary