Tebigy ösümlikleri boýamak tehnologiýasynda uly üstünlik gazanmak üçin Mingfu adamlary we lukmanlar topary

habarlar3

2020-nji ýylda köp adamlar Täze ýyl kararlaryny "gowy ýaşamak" üçin üýtgetdiler, sebäbi "sagdyn bolmak" häzirki wagtda iň möhüm zat.Wiruslaryň garşysynda iň täsirli derman bedeniň öz immunitetidir.Immunitetiň ýokarlanmagy, gowy ýaşaýyş endiklerimizi ösdürmegi we iýmit, geýim, keýp we maşk nukdaýnazaryndan düzedişler girizmegimizi talap edýär.

Saglyk düşünjesi bilen, Şandong Mingfu Boýag Co., Ltd. Wuhan Dokma Uniwersiteti bilen tebigy boýagyň sagdyn markasyny döretmek, adaty boýag işini has-da peseltmek we Hytaýyň ilkinji sagdyn senagat boýagyny gurmak üçin ähli tagallalary etdi.

2019-njy ýylda Şandong Mingfu boýag kärhanasy we Wuhan dokma uniwersiteti ösümlikleri boýamak boýunça hyzmatdaşlyga ýetdiler we resmi taýdan taslama gol çekdiler.Wuhan Dokma Uniwersitetiniň tebigy boýag we gözleg topary ösümlik boýaglarynyň kemçiliklerine görä ösümlik boýaglaryny çykarmakdan, ösümlikleri boýamak prosesini we kömekçi enjamlary ösdürmekden başlady.

Birnäçe ýyllap çeken zähmetinden soň, pes durnuklylygy, pes tizligi ýeňip geçdiler we boýag prosesinde pes öndürijilik meselesi uly göwrümli önümçilige ýetdi.Şol bir wagtyň özünde, bazary standartlaşdyrmak üçin "Ösümlik boýag boýamak trikotawearlaryny" (Gongxinting Kehan ​​[2017] 70 70, tassyklama meýilnamasynyň belgisi: 2017-0785T-FZ) düzmekde öňdebaryjy boldy.Şandong Mingfu boýag senagaty kärhanasy we Wuhan dokma uniwersitetiniň ylmy gözleg toparynyň bilelikdäki tagallalary bilen üznüksiz gözleg we işläp düzmek we birnäçe gezek synaglar arkaly ösümlik boýaglarynyň we häzirki zaman boýag tehnologiýasynyň innowasiýa integrasiýasy uly üstünlik gazandy.Şweýsariýanyň SGS synag gullugynyň kepilnamasyndan geçdi, antibakterial, antibakterial we mite garşy täsirleri 99% -e ýetýär.Bu uly açyşy Tebigy boýag diýip atlandyrdyk.

habarlar31
täzelikler32

Tebigy boýag, pigmentleri boýag hökmünde çykarmak üçin tebigy gülleriň, otlaryň, agaçlaryň, baldaklaryň, ýapraklaryň, miweleriň, tohumlaryň, gabygyň we kökleriň ulanylmagyny aňladýar.Tebigy boýaglar, tebigy reňkleri, mör-möjeklere garşy we bakterisid täsirleri we tebigy hoşboý yslary üçin dünýäniň söýgüsini gazandy.Ösümlik boýagynyň boýaglarynyň käbiri hytaý ösümlik dermanlarydyr we boýalan reňkler diňe arassa we açyk bolman, eýsem ýumşak reňkde hem bolýar.Iň uly artykmaçlygy bolsa, derä zyýan bermeýär we adam bedenine goraýjy täsir edýär.Boýag çykarmak üçin ulanylýan ösümlikleriň köpüsinde dermanlyk ösümlikler ýa-da erbet ruhlar bar.Mysal üçin, gök reňk bilen boýalan ot sterilizasiýa, detoksifikasiýa, gemostaz we çişme täsirine eýe;Safran, sogan, komfreý we sogan ýaly boýag ösümlikleri hem halkda dermanlyk materiallarda köplenç ulanylýar.Ösümlik boýaglarynyň köpüsi Hytaýyň derman materiallaryndan alynýar.Boýag döwründe olaryň dermanlyk we hoşboý ysly bölekleri pigment bilen bilelikde mata siňdirilýär, boýalan matanyň adam bedeni üçin ýörite derman we saglygy goraýyş funksiýalary bar.Käbirleri antibakterial we çişmä garşy bolup biler, käbirleri gan aýlanyşyny ösdürip biler.Stazisi aýyrmak, şonuň üçin tebigy boýaglar bilen öndürilen dokma önümleri ösüş tendensiýasyna öwrüler.

Tebigatdan alnan ösümlik boýaglary çüýrände tebigata gaýdyp geler we himiki hapalanma döretmez.
Tebigy boýag, zäherli we zyýansyz, adamyň saglygyna zyýan bermez.Boýalan matanyň tebigy reňki we görnüşi bar we uzak wagtlap öçmez;himiki boýaglarda ýok mör-möjekleri ýok etmek we antibakterial funksiýalaryna eýedir.Esasanam bäbekler we çagalar üçin eşikler, şarflar, şlýapalar, ýakyn eşikler, dokma modasy we ş.m. Reňk çaltlygy, hakyky ulanylyş zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.Iň özboluşly reňk tebigatdan gelýär, Şandong Mingfu boýag pudagy tebigatyň sowgadyny kabul etmegi we durmuşymyzy tebigy reňk bilen bezemegi saýlaýar!Bazar islegi nukdaýnazaryndan bazar ullakan.Halkara bazaryna, esasanam Europeewropa, Amerika, Japanaponiýa we Günorta Koreýa uly isleg bildirýär we üpjün etmek kyn diýen ýaly;içerki ýokary derejeli bazaryň hem uly bazary bar.

habarlar33
habarlar34
habarlar35

Tebigy boýaglar sintetiki boýaglary doly çalşyp bilmese-de, bazardaky orny bar we barha ünsi çekýär.Giň ösüş perspektiwalary bar.Tebigy boýaglary täze tehnologiýa sokýarys, häzirki zaman enjamlaryny ulanýarys we senagatlaşmagyny çaltlaşdyrýarys.Tebigy boýaglaryň dünýäni has reňkli etjekdigine ynanýarys.


Iş wagty: Fewral-09-2023